किमरोय बेली समूहका कम्पनीले बेचेको नवीकरणीय उर्जा किटहरूको सूची यी हुन्। यी किटहरूले पूर्ण नवीकरणीय उर्जा प्रणाली स्थापना गर्न आवाश्यक सबै वस्तुहरू समावेश गर्दछ।